Reiki afstamming – Reiki Bloedfamilie

Bron: Reiki Magazine 2006 © door Rolf Holm

Er lopen vele lijnen door ons leven. Wijzelf zijn het kruispunt van die lijnen. Midden in dat kruispunt kunnen we helemaal in het hier en nu zijn, maar als we naar de lijnen achter ons kijken, zien we dat we beïnvloed worden door het verleden. Ook wij zullen anderen beïnvloeden, tot vele generaties na ons. Sommige lijnen zijn onzichtbaar en andere zijn duidelijk met het blote oog waarneembaar.

‘De lijn vanaf onze voorouders is onverbrekelijk, wat we ook besluiten in ons leven’

Bloedfamilie

Sommige van die lijnen leggen ons wetten op en vaak gehoorzamen we daar blind aan.
Zo zijn we bijvoorbeeld deel van een bepaalde familie. Als je alleen naar je ouders kijkt zie je nog geen lijn, maar als je hun ouders en voorouders in het plaatje opneemt, laat zich er wel een zien: onze familielijn, onze afstamming. Of we dat nu willen of niet, die lijn vanaf onze voorouders is onverbrekelijk, wat we ook besluiten in ons leven.

Het schijnt dat het beter is om je bewust te zijn van de invloed van familiebanden dan om ze te negeren of proberen buiten te sluiten. De familielijn laat je over het algemeen weinig keus; zelfs als je besloten hebt met je familie te breken, blijf je er je leven lang mee bezig.

Het heelt als je de familierelaties weer in evenwicht brengt, bijvoorbeeld met de methode van familieopstellingen. Maar ook met de tweedegraads symbolen van Reiki kun je energie sturen naar jou en je familie.Zo heb je achteraf het vermogen om heling in die relaties te brengen. Het zijn stappen in onze spiritualiteit als we onze familiebanden en de relatie met onze ouders respecteren en helen. Daar ligt een heel duidelijke mogelijkheid om in spiritualiteit te groeien, om, zo als we dat noemen, naar een hoger plan te komen. Het derde Reikibeginsel spreekt heel duidelijk over ‘Eer je ouders’ en geeft aan dat heling en een respectvolle houding nodig zijn om jezelf en hen die na jou komen in balans te brengen of te houden.

Onze familielijn is een krachtige lijn en het is beter om ervoor te zorgen dat jij daar een gezonde schakel in bent. Volgens sommige oude culturen is het namelijk zo dat voorouders een min of meer actieve relatie met ons hebben. Je hebt eigenschappen geërfd en geeft die ook weer door. Soms kan het zijn dat je handelen in het leven gestuurd wordt door de familiewil, die nog afkomstig is van deze voorouders.Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de bloedlijn ons de plek geeft waar we de mogelijkheid hebben om ons leven, onze weg, ons karma, te vervolmaken. Karma is een Sanskriet woord dat het idee inhoudt dat alles wat we doen, denken en zeggen bij ons terugkomt.

 

Reïncarnatie of wedergeboorte

Het begrip ‘karma’ brengt ons op een andere lijn: de lijn van reïncarnatie.
Die wordt niet overal erkend. In het boeddhisme wordt de voorkeur gegeven aan het begrip ‘wedergeboorte’. De verschillende stromingen hebben verschillende opvattingen over wat reïncarnatie en wedergeboorte inhouden. Maar in het algemeen kun je zeggen dat als we naar de lijn kijken die door ons heen loopt (of die we zijn), dan worden we steeds weer opnieuw geboren, iedere keer in een andere bloedfamilie. Mogelijk iedere keer in een ander ras, op een andere plek op aarde.

Het bewustzijn van deze lijn geeft je de mogelijkheid om te groeien naar een verlichte staat, waarna je voldoende geleerd hebt en klaar bent. Deze gedachte kent een Indiase oorsprong en heeft als uitgangspunt dat de mens een kringloop van existenties (samsara) doorloopt. De drijfkracht van dit ‘rad der geboorten’ is karman of karma: de daad met haar gevolgen. Het resultaat van een mensenleven (de som van alle goede en slechte daden) bepaalt of de betrokken mens in een hogere zijnsorde herboren wordt, dan wel naar een lager niveau moet afdalen.

Onafhankelijk van deze Indiase gedachten schijnt de leer van de zielsverhuizing ontstaan te zijn in het Griekse orfisme (oud-Griekse religie) en in de leer van Pythagoras.
De latere platonisten geloofden dat de ziel in een proces van zuivering in een steeds fijnstoffelijker lichaam gestalte aanneemt. Volgens de orfische antropologie heeft de mens een zondig karakter; dit geldt in het bijzonder voor zijn lichaam, waarin de ziel (het hemelse element) zit opgesloten.Om bevrijd te worden moet hij een kringloop van wedergeboorten doormaken.Hoewel reïncarnatie nooit expliciet door de Rooms-Katholieke Kerk is veroordeeld, wordt ze in strijd geacht met de dogmatische leer dat de individuele ziel onmiddellijk na de dood wordt geoordeeld en bestemd voor hemel, vagevuur of hel. De meeste christelijke theologen achten reïncarnatie in strijd met de nieuwtestamentische leer van de verrijzenis van het lichaam en van het toekomstige oordeel Gods over goed en kwaad.

De heropleving van het reïncarnatiegeloof in onze eeuw is begonnen in de moderne theosofie en antroposofie. Deze hernieuwde belangstelling bestaat ook onmiskenbaar bij vele christenen en hangt volgens sommigen samen met de ontwaarding van het traditionele geloof in het hiernamaals. Of reïncarnatie waar is, kan niet bewezen worden.
Maar als je een keer een reïncarnatiesessie volgt bij bijvoorbeeld een reïncarnatietherapeut en je je eigen vorige levens ervaart en tot in detail voor je ziet, vaak in nog bestaande historische locaties, wordt reïncarnatie heel aannemelijk. Dan lijkt het erop dat je iedere keer weer een volgend leven leeft, en als je dat gegeven verbindt aan een groei van de ziel, dan is daar ook een mogelijkheid tot heling.

Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, maar misschien is deze lijn van reïncarnatie wel belangrijker dan de bloedlijn. Aan de andere kant kun je, voor zover wij kunnen zien, alleen maar echt groeien in het stoffelijke leven, in de bloedlijn. Dus op de momenten dat je in een lichaam zit en leeft. Een ander mens of dier onbevooroordeeld en recht vanuit je hart liefde en hulp geven biedt volgens de boeddhisten een van de sterkste mogelijkheden om (karmisch) te groeien. Daarmee komen we voor de Reikibeoefenaars op bekend terrein: de Reikibehandeling, waar we het verderop over zullen hebben.

Reikiafstamming

Er zijn mensen die na hun Reiki-inwijding zeggen het gevoel te hebben dat ze opnieuw zijn geboren. Niet echt natuurlijk, want we worden maar één keer in de bloedfamilie als onszelf geboren. Maar kennelijk doet de inwijding in Reiki mensen denken aan een geboorte – een hergeboorte dan wel te verstaan. De inwijdend Reikimaster is geen vader of moeder, maar de inwijding is wel een belangrijk moment, dat mijn leven in ieder geval ingrijpend heeft veranderd. Als dat moment zo belangrijk is, lijkt het haast onvermijdelijk dat de eigen inwijding van jouw Reikimaster ook belangrijk is. Enzovoort. Daarmee zie je een afstamming verschijnen.

In Usui Shiki Ryoho benoemt Phyllis Furumoto ook een afstamming. Deze spirituele afstamming in de vorm van een lijn van Mikao Usui, de grondlegger van Reiki, via Chujiro Hayashi, Hawayo Takata naar Phyllis Furumoto, is een van de negen elementen van het Usui Systeem. Het betreft hier de afstamming van de Lineage Bearers van het Usui Systeem zoals dat door Phyllis Furumoto is gedefinieerd.

Er zijn ook andere Reikiafstammingen die terug te voeren zijn naar Mikao Usui.
Je zou zelf kunnen volgen via welke lijn de afstamming van jouw Reikimaster loopt. Hoewel het begrip ‘spirituele afstamming’ hier voor de lijn van Grandmasters staat, kun je je als Reikibeoefenaar op de een of andere manier als behorende bij een afstamming beschouwen. Je bent ergens een deel van. Het is een onzichtbare lijn, maar die wordt door veel mensen op een niet-zichtbaar energetisch niveau sterk gevoeld.

Misschien herinner je je eigen inwijding(en) nog – de eerste, de tweede en misschien ook de mastersgraad. Het valt meteen op dat je onafhankelijk bent en blijft van de inwijdend Reikimaster; door de inwijding krijg je je eigen extra tap tot de levensenergie.
Dat is het briljante van wat dr. Usui ons bracht. Maar je voelt ook een verbinding met anderen via de bron van de energie, en die loopt langs de afstamming. De waarde ervan kent vele lagen en naar mijn ervaring groeit het begrip daarvan met de jaren dat je Reiki hebt, net zoals in het gewone leven inzicht met de jaren komt. Als je meer met Reiki en met name met de Reikigemeenschap bezig bent, word je je ook bewuster van de waarde van deze afstamming, alsof je de geheimen ontdekt van een energetisch systeem waarvan je de effecten vaak en intens in je leven hebt gevoeld.

 

Inlossen van karma

Als je iemand behandelt met Reiki gaat je hart als vanzelf open. Je oordelen over de persoon verdwijnen, en liefde en mededogen (niet te verwarren met medelijden) komen ervoor in de plaats. Je geeft de persoon een Reikibehandeling, waardoor de energie naar plaatsen stroomt waar ze het meest nodig is. Deze energie heelt de persoon of brengt bewustzijn en inzicht. En dat ook nog eens op de verschillende niveaus: het lichamelijke, het emotionele, het mentale en het spirituele. Kortom, door simpelweg een Reikibehandeling te geven gebeuren er vele dingen. Het veroorzaakt een staat van zijn in je die onvoorwaardelijk is, zodat je naast de energie liefde geeft, zonder dat je daar iets voor doet. Het gaat vanzelf, heling en liefde.

Dat zou wel eens de reden van onze persoonlijke groei kunnen zijn als we veel met Reiki bezig zijn. Niet alleen stroomt de energie naar plaatsen in ons lichaam, het geven van Reiki is ook van invloed op ons karmische pad – door het onvoorwaardelijke karakter van de Reikibeoefening ben je karmisch bezig. Het zou kunnen dat je door het geven van heel veel Reikibehandelingen transformeert. Om jezelf in dat onvoorwaardelijke stuk te steunen, zodat je niet terugvalt in oordelen, ook niet op de momenten dat je niet een Reikibehandeling geeft, is het noodzakelijk om jezelf veel te behandelen. Dan komt je hart in een steeds blijvender verbinding met je hoofd en oordeel je minder over jezelf en anderen. De handopleggingen van een Reikibehandeling veroorzaken dus niet alleen bij de persoon die behandeld wordt grote veranderingen, maar ook bij de behandelaar.

Je zou op basis van het voorgaande kunnen zeggen dat als je iemand van je familie een Reikibehandeling geeft, zeker je ouders of grootouders, dit heling in de lijn van je bloedfamilie veroorzaakt. Wat je zelf het eerst waarneemt, is dat de relatie met het familielid dat je behandelt, zich verdiept. Weerstanden vallen weg en dingen vallen op hun plaats. Het is een onverklaarbaar mysterieus gebeuren, want je veroorzaakt daarmee ook een heling richting je voorouders. De onzichtbare lijn kun je ook weer doortrekken naar jouw kinderen en hun nazaten, want alles wat je in je komaf heelt, zal een positieve invloed op je nakomelingen hebben.

Als je de tweede graad in Reiki hebt, kun je meer doen. Je kunt energie sturen naar je voorouders, ook als ze al overleden zijn. Dus ook naar je overgrootouders, betovergrootouders, enzovoort. Als de namen van deze mensen hebt, gaat het nog meer voor je leven. Dan kan er een moment komen dat je de familiestroom ervaart die door al deze mensen heen naar jou gaat. Dat geeft een enorme kracht en een groot gevoel van zekerheid.

Alle lijnen

Zo hebben alle lijnen met elkaar te maken. In dit verhaal geeft de karmische lijn van wedergeboorte aan waar je op dit moment bent in je zielsontwikkeling. Je kunt die ontwikkeling laten toenemen door in het lichamelijke, stoffelijke leven in je familiebloedlijn die dingen te doen die heling en balans in de familie veroorzaken. Natuurlijk zijn er vele andere mogelijkheden, maar die vallen buiten het bestek van dit artikel, dat alleen maar de mogelijke verbanden tussen de lijnen wil aangeven. Om je met het helen en balans geven te helpen is er via het beoefenen van Reiki de verbinding met de Reikiafstamming. Ik begrijp dat niet iedereen de dingen ziet zoals ik, maar voor mij ligt dit zo voor de hand dat ik het je graag wilde vertellen.
Rolf Holm.

 

In het Nederlands komen ook een soort karmische spreekwoorden voor, zoals:

Wie goed doet, goed ontmoet.
Boontje komt om zijn loontje.
Wat je zaait zul je oogsten.

 

Karma
Ik ben de eigenaar van mijn karma,
De erfgenaam van mijn karma,
Geboren door mijn karma,
Gerelateerd aan mijn karma.
En leef ondersteund door mijn karma.
Van elke actie die ik doe,
Goed of slecht,
Daar ben ik erfgenaam van.
Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren.
Boeddha (Anguttara Nikaya, I.87f)